de TransitieMotor

De TransitieMotor is een open beweging van mensen en organisaties in Nederland, die een duurzame samenleving stimuleren of zelfs al voorleven, op allerlei vlakken. 

De intussen misschien wel 2 miljoen mensen in Nederland die – via hun organisatie of initiatief – al meedoen zijn de motor. Zo’n dertig ambassadeurs vertegenwoordigen de motor. Het coördinatieteam, in samenwerking met die ambassadeurs, jaagt aan, versnelt en maakt inzichtelijk.

Onze doelstelling is dat – na een campagne van een jaar – in 2021 in Nederland de ‘wissel’ wordt omgezet naar een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving!

Agenda

ik doe mee!

De landelijke transitiegesprekken zijn nu met name gericht op het onderling verbanden leggen tussen organisaties en initiatieven, op thema’s waar dit ‘niet vanzelf’ gebeurt maar wel grote waarde kan hebben.

Hieronder de agenda met hier en daar ook relevante bijeenkomsten van derden.

Binnenkort

Vrijdag 5 maart (15u)
Onzekerheid over werk en wonen
met o.a. Coalitie-Y, Nibud, TU Delft en ‘Fantoomgroei’

Binnen het brede onderwerp basisbehoeften zoomen we in op groepen die het moeilijk hebben (of krijgen), zoals jongeren. We gaan in op inkomen uit (onzekere) arbeid, ontoereikende vangnetten en (de kosten van) wonen. Voor mensen die op dit onderwerp verbinding willen vinden.

Vrijdag 12 maart (15u)
Welke stappen zet je in een transitieproces?
met Women Inc. en PACT voor Kindcentra

Via welke stappen werk je toe naar een kanteling? We zullen dat zien aan de hand van twee voorbeelden uit de praktijk.

Vrijdag 9 april (15u)
Nederland gaat lokaal

Lokale experimenten missen vaak slagkracht en organiserend vermogen. Nederland gaat Lokaal wil ruim baan organiseren voor praktijkplekken en de kennis, tools en werkvormen opschalen

Recent geweest

Woensdag 3 maart (20u)
SDG-gesprek met politici
i.s.m. SDG Nederland
met o.a. Herman Wijffels en diverse politici

Een gesprek tussen politici over het belang van een duurzaam regeerakkoord o.b.v. de Sustainable Development Goals van de VN

Donderdag 25 februari 15.30–17u
Open colloquium

Inspirerend colloquium aan de VU Amsterdam rond de vraag: wat heeft de transitie nodig van politici? (Onderdeel van een internationaal ‘sustainability’ congres)

Vrijdag 19 februari (15u)
Vermogen en macht
met o.a. UvA, FNV en Sleipnircoöperatie

Welk handelingsperspectief hebben we om te zorgen dat de machtsverhoudingen veranderen, zodat de (grote) Nederlandse vermogensongelijkheid kan verminderen? Voor mensen die op dit onderwerp verbinding willen vinden.

Vrijdag 12 februari (15u)
Transitie in de Ruimtelijke Ordening
met o.a. Hans Leeflang

Voor organisaties, initiatieven en mensen die zich inzetten voor de ruimtelijke transitie. Er zijn veel verschillende functies die vragen om ruimte, maar als we integraal gaan kijken is er van alles mogelijk.

Woensdag 3 februari (20.15u)
Politieke avond over nieuwe economie
i.s.m. Pakhuis de Zwijger
met Klaas van Egmond

Kandidaten van verschillende politieke partijen gaan met elkaar in dialoog over de omslag naar een economie waarin mensen en natuur meer waarde krijgen

Vrijdag 22 januari
Justice en waarde voor mens en natuur wereldwijd
met Voetafdruk, Oxfam Novib en Capitals Coalition

Voor organisaties, overheden, bedrijven en financiële instellingen die bijdragen aan waarderen en (on)rechtvaardigheid op gebied van natuur en menselijke waarden

Eerdere bijeenkomsten (2020) >

Meer gesprekken

De TransitieMotor is voortgekomen uit ‘Nederland na Corona’, een reeks open gesprekken vanuit DRIFT op vrijdagmiddagen. Met de transitiegesprekken gaan we door, maar meer gericht op verbinden en zichtbaar maken van de beweging die gaande is.

Daarnaast faciliteren we doorpakgesprekken om goede voorbeelden te delen, te verspreiden en op te schalen.

We ondersteunen regionale gesprekken, bijv. in Utrecht en Zeeland.

Op ons gespreksplatform Slack discussiëren wij met elkaar over allerlei onderwerpen, vaak voortkomend uit transitiegesprekken.

Verder proberen we projecten en initiatieven te ondersteunen die dwarsverbindingen creëren met duurzame organisaties, vooroplopende ambtenaren en de politiek. Heb je ideeën, laat het ons weten!

Actuele oproepen

Netwerk van ambtenaren
In veel organisaties zijn ambtenaren bezig bij te dragen aan de transitie. Wil je ook meer massa maken, van elkaar te leren en het onderling contact versterken? Mail: wij (at) detransitiemotor.nl.

Burgerberaad Klimaat & Milieu
Steun het Burgerberaad Klimaat & Milieu, door als organisatie het manifest te tekenen op burgerberaadklimaat.nu (onderaan)

Werkgroep Burgerberaad
Wil je meewerken aan de komst van deze en andere burgerberaden? Neem dan contact op met onze werkgroep Burgerberaad.

Duurzaam Regeerakkoord
SDG Nederland voert campagne voor een duurzaam regeerakkoord.
Onderteken de oproep aan de regering op duurzaamregeerakkoord.nl.

Het kan anders na corona

Wij als duurzame beweging laten met elkaar, in dorpen en steden en op ‘t platteland, zien hoe het anders kan. Hoe we nu al anders werken en leven, meer lokaal, meer sociaal, ook door wat de lockdown ons gebracht heeft.

We zijn al een heel eind op weg naar de  sociale, inclusieve en duurzame samenleving en economie. Die is echt anders dan waar we vandaan kwamen.

Wij maken het Nederland waar we graag in willen leven. Sommige dingen willen we gewoon niet meer, zoals subsidies voor vervuilende activiteiten. Andere zaken willen we anders geregeld hebben, zoals de luchtvaart.

En… we hebben tijdens deze crisis een aantal dingen ontdekt die we graag zo willen houden: rust, minder stress, minder woon-werkverkeer, schone lucht, het belang van natuur en een fijne leefomgeving, vriendelijkheid, wederkerigheid en onderling respect. We willen er met elkaar voor zorgen dat dat zo blijft! 

Vier functies

De TransitieMotor werkt volgens het door DRIFT ontwikkelde model (lemniscaat hieronder). Transities vinden plaats middels een mechanisme, waarbij een nieuwe beweging groeit in de samenleving (door ‘sociale diffusie’ en ‘massa maken’). Tegelijkertijd groeit verbinding met het beleid door ‘institutionalisering’, bijv. door wetten en regels middels de politiek. En door slimme ‘beleidsparticipatie’ m.b.v. dappere ambtenaren. Deze vier onderdelen noemen wij de vier functies van de TransitieMotor.

lemniscaat

Tien paden

De inhoudelijke veranderingen vinden plaats langs verschillende routes. Zo trekken we langs verschillende routes gezamenlijk op naar de vernieuwde samenleving. Deze routes hebben we beschreven in de tien paden van de TransitieMotor.

De ene organisatie is bezig met een sociale economie of een ander fiscaal stelsel, de ander werkt aan vervanging BNP door monitor brede welvaart, de volgende werkt landelijk aan herstel van biodiversiteit in alle productieprocessen. Er zijn boeren die agro-ecologisch werken, er zijn diverse initiatieven in duurzame energie en er zijn heel veel buurtinitiatieven. En bedrijven en organisaties zijn bezig om de SDG’s te gebruiken om hun impact op de wereld te verbeteren.

Het Nieuwe wordt Normaal

Op 5 mei 2020 schreven we een brief aan de regering (en aan de koning, en de volksvertegenwoordiging, politieke partijen en provincies en gemeenten) waarin we hen uitnodigen gebruik te maken van al deze mooie initiatieven. Te vaak worden duurzame initiatieven (zoals lokaal geld, transition towns, stadslandbouw, voedselbossen, auto-delen) gezien als iets alternatiefs, als iets ‘in de marge’ van de bestaande economie. Wij zien het als stukjes van de nieuwe economie, het nieuwe normaal. 

We nodigen daarom overheden uit om iedere ambtenaar minstens een  halve dag per week de ruimte te geven om mee te doen met zo’n initiatief. Om ervoor te zorgen dat het onderdeel wordt van normaal beleid.

Over één jaar …

Op 5 mei 2021 hebben we het volgende bereikt: 

Minstens 50 % van de Nederlandse samenleving voelt zich betrokken bij de duurzame transitie.
We tonen aan dat het bereik van alle transitiegerichte initiatieven en organisaties samen (minstens) de helft van de Nederlandse samenleving is.

Er is erkenning en herkenning vanuit de samenleving voor het belang van lerende transitienetwerken.
Overheden en bedrijfsleven investeren breed in initiatieven die het duurzame, inclusieve Nederland duidelijk maken, stimuleren en voorleven. Echt innoveren is het omgaan met het niet-weten, het ontdekken wat er kan zijn: ‘experimenteren’. Overheden passen zich aan om vernieuwende mogelijkheden echte kansen te geven. Samenhang en versterking vinden plaats door slim gebruik van de kennis van complexe systemen.

Er is een gezamenlijk toekomstperspectief ofwel ‘stip op de horizon’
Bijdragende organisaties werken samen aan beelden van de veerkrachtige, duurzame en inclusieve toekomst en presenteren die aan de samenleving.

De fundamentele keuze voor een duurzame inclusieve samenleving is opgenomen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.
Zowel op de verschillende domeinen van de samenleving als overstijgend en procesmatig worden de bakens verzet naar nieuwe manieren van werken door overheid en samenleving.

Er worden voorzieningen opgericht om het transitieproces te versnellen, te verankeren en inclusief te laten zijn voor de hele Nederlandse bevolking.
Mogelijke uitvoeringsvormen, ingericht door het nieuwe kabinet, zijn een Ministerie van de Toekomst, dat zorg draagt voor verduurzaming van werkvelden en processen, en een Burgerberaad naar voorbeeld van EU G1000, met alle geledingen van de samenleving, die mede richting geeft aan het beleid. In beide gremia is nadrukkelijk ruimte voor visionairs en pioniers als wegwijzers naar de toekomst.