de TransitieMotor

De TransitieMotor is een open beweging van mensen en organisaties in Nederland, die een duurzame samenleving stimuleren of zelfs al voorleven, op allerlei vlakken. 

De intussen misschien wel 2 miljoen mensen in Nederland die – via hun organisatie of initiatief – al meedoen zijn de motor. Zo’n dertig ambassadeurs vertegenwoordigen de motor. Het coördinatieteam, in samenwerking met die ambassadeurs, jaagt aan, versnelt en maakt inzichtelijk.

Onze doelstelling is dat – na een campagne van een jaar – in 2021 in Nederland de ‘wissel’ wordt omgezet naar een sociale, inclusieve en duurzame samenleving!

Agenda

ik doe mee!

De landelijke transitiegesprekken zijn nu met name gericht op het onderling verbanden leggen tussen organisaties en initiatieven, op thema’s waar dit ‘niet vanzelf’ gebeurt maar wel grote waarde kan hebben.

Hieronder de agenda met hier en daar ook relevante bijeenkomsten van derden.

Binnenkort

Vrijdag 22 januari (15u)
Justice en waarde voor mens en natuur wereldwijd
met Voetafdruk, Oxfam Novib en Capitals Coalition

Voor organisaties, overheden, bedrijven en financiële instellingen die bijdragen aan waarderen en (on)rechtvaardigheid op gebied van natuur en menselijke waarden

Maandag 25 januari (avond)
NE21: het verkiezingsdebat
(vanuit MVO Nederland)

Verkiezing van ‘Minister van de nieuwe economie’, die vervolgens meedoet in het aansluitende debat met politieke partijen

Woensdag 27 januari (14-16.30)
Burgerberaad in overleg Tweede Kamer
Namens o.a. de werkgroep Burgerberaad houdt Eva Rovers een kort pleidooi tegenover de Commissie voor Economische Zaken en Klimaat. Kijk ook mee naar de livestream en deel wat je ziet via sociale media (#BurgerberaadKlimaat)

Vrijdag 29 januari
Online presentatie van veertien ‘Ministers van de Nieuwe Tijd’
(vanuit Haagse Hoogvliegers)

Online (en gratis) boeklancering plus meet & greet rond het boek Ministeries voor de Nieuwe Tijd

Maandag 1 februari
Nationale Conferentie Circulaire Economie: Het Kantelpunt
(vanuit ministerie IenW)

Doel van de conferentie is te inspireren, kennis met elkaar te delen en met concrete acties af te sluiten

Woensdag 3 februari (20.15u)
Politieke avond over nieuwe economie
i.s.m. Pakhuis de Zwijger
met Klaas van Egmond

Circulaire Economie, Wellbeing Economie, Donut Economie, veel namen voor een economie waarin mensen en natuur meer waarde krijgen. Om de omslag te verwezenlijken, is de politiek aan zet. Kandidaten van verschillende politieke partijen gaan met elkaar in dialoog over hoe ze dat gaan doen

Vrijdag 12 februari (15u)
Integraal ruimtegebruik
met Hans Leeflang en Hanna Lára Palsdottir

We hebben in Nederland veel verschillende functies die vragen om ruimte. Als we integraal gaan kijken, dan is er van alles mogelijk

Donderdag 25 februari
Wetenschappelijk colloquium
in International Congress On Sustainability

Duizelend colloquium aan de VU Amsterdam: wat is nodig voor de transitie naar een duurzaam land?

Recent geweest

Vrijdag 11 december
Eindejaar: waar staan we in de omslag?
met o.a. SDG Nederland, PBL, NIOO-KNAW, WUR, G1000, Oxfam Novib, platform DSE en Both Ends.

Voor alle organisaties/initiatieven TransitieMotor die benieuwd zijn naar de stand van zaken op alle paden van transitie

Vrijdag 27 november
Toekomstperspectief
met o.a. Urgenda en WNF

Voor iedereen die benieuwd is naar toekomstbeelden voor Nederland en wil bijdragen aan het verwezenlijken daarvan

Vrijdag 20 november
Burgerberaad
met Extinction Rebellion, G1000 en FIDE

Voor organisaties/initiatieven die de krachten willen bundelen om het landelijk burgerberaad te realiseren

Vrijdag 30 oktober
Transities en complexe systemen
met o.a. DRIFT

Voor initiatieven en organisaties die willen leren het transitieproces beter aan te pakken

Vrijdag 16 oktober
Versnellen van de transitie
met Springtij, SDG-netwerk, MVO-Nederland, Duurzame Dinsdag, en Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen

Voor deze en gerelateerde organisaties/ initiatieven 

Vrijdag 25 september / 2 oktober
The Wellbeing Economy
met Katherine Trebeck, WEAll (Wellbeing Economy Alliance)

Voor organisaties/initiatieven die werken aan een duurzame economie

Meer gesprekken

De TransitieMotor is voortgekomen uit ‘Nederland na Corona’, een reeks open gesprekken vanuit DRIFT op vrijdagmiddagen. Met de transitiegesprekken gaan we door, maar meer gericht op verbinden en zichtbaar maken van de beweging die gaande is.

Daarnaast faciliteren we doorpakgesprekken om goede voorbeelden te delen, te verspreiden en op te schalen.

We ondersteunen regionale gesprekken, bijv. in Utrecht en Zeeland.

Op ons gespreksplatform Slack discussiëren wij met elkaar over allerlei onderwerpen, vaak voortkomend uit transitiegesprekken.

Verder proberen we projecten en initiatieven te ondersteunen die dwarsverbindingen creëren met duurzame organisaties, vooroplopende ambtenaren en de politiek. Heb je ideeën, laat het ons weten!

Actuele oproepen

Oproep aan ambtenaren
In veel organisaties zijn ambtenaren bezig bij te dragen aan de transitie. Wil je ook meer massa maken, van elkaar te leren en het onderling contact versterken? Mail: wij (at) detransitiemotor.nl.

Werkgroep burgerberaad
Wil je meewerken aan de komst van een Burgerberaad Klimaat
(en andere burgerberaden)?
Neem dan contact op met onze werkgroep Burgerberaad.

Duurzaam Regeerakkoord
SDG Nederland startte de voor een duurzaam regeerakkoord.
Onderteken de oproep aan de regering (manifest op de site).

Het kan anders na corona

Wij als duurzame beweging laten met elkaar, in dorpen en steden en op ‘t platteland, zien hoe het anders kan. Hoe we nu al anders werken en leven, meer lokaal, meer sociaal, ook door wat de lockdown ons gebracht heeft.

We zijn al een heel eind op weg naar de  sociale, inclusieve en duurzame samenleving en economie. Die is echt anders dan waar we vandaan kwamen.

Wij maken het Nederland waar we graag in willen leven. Sommige dingen willen we gewoon niet meer, zoals subsidies voor vervuilende activiteiten. Andere zaken willen we anders geregeld hebben, zoals de luchtvaart.

En… we hebben tijdens deze crisis een aantal dingen ontdekt die we graag zo willen houden: rust, minder stress, minder woon-werkverkeer, schone lucht, het belang van natuur en een fijne leefomgeving, vriendelijkheid, wederkerigheid en onderling respect. We willen er met elkaar voor zorgen dat dat zo blijft! 

Vier functies

De TransitieMotor werkt volgens het door DRIFT ontwikkelde model (lemniscaat hieronder). Transities vinden plaats middels een mechanisme, waarbij een nieuwe beweging groeit in de samenleving (door ‘sociale diffusie’ en ‘massa maken’). Tegelijkertijd groeit verbinding met het beleid door ‘institutionalisering’, bijv. door wetten en regels middels de politiek. En door slimme ‘beleidsparticipatie’ m.b.v. dappere ambtenaren. Deze vier onderdelen noemen wij de vier functies van de TransitieMotor.

lemniscaat

Tien paden

De inhoudelijke veranderingen vinden plaats langs verschillende routes. Zo trekken we langs verschillende routes gezamenlijk op naar de vernieuwde samenleving. Deze routes hebben we beschreven in de tien paden van de TransitieMotor.

De ene organisatie is bezig met een sociale economie of een ander fiscaal stelsel, de ander werkt aan vervanging BNP door monitor brede welvaart, de volgende werkt landelijk aan herstel van biodiversiteit in alle productieprocessen. Er zijn boeren die agro-ecologisch werken, er zijn diverse initiatieven in duurzame energie en er zijn heel veel buurtinitiatieven. En bedrijven en organisaties zijn bezig om de SDG’s te gebruiken om hun impact op de wereld te verbeteren.

Het Nieuwe wordt Normaal

Op 5 mei 2020 schreven we een brief aan de regering (en aan de koning, en de volksvertegenwoordiging, politieke partijen en provincies en gemeenten) waarin we hen uitnodigen gebruik te maken van al deze mooie initiatieven. Te vaak worden duurzame initiatieven (zoals lokaal geld, transition towns, stadslandbouw, voedselbossen, auto-delen) gezien als iets alternatiefs, als iets ‘in de marge’ van de bestaande economie. Wij zien het als stukjes van de nieuwe economie, het nieuwe normaal. 

We nodigen daarom overheden uit om iedere ambtenaar minstens een  halve dag per week de ruimte te geven om mee te doen met zo’n initiatief. Om ervoor te zorgen dat het onderdeel wordt van normaal beleid.

Over één jaar …

Op 5 mei 2021 hebben we het volgende bereikt: 

Minstens 50 % van de Nederlandse samenleving voelt zich betrokken bij de duurzame transitie.
We tonen aan dat het bereik van alle transitiegerichte initiatieven en organisaties samen (minstens) de helft van de Nederlandse samenleving is.

Er is erkenning en herkenning vanuit de samenleving voor het belang van lerende transitienetwerken.
Overheden en bedrijfsleven investeren breed in initiatieven die het duurzame, inclusieve Nederland duidelijk maken, stimuleren en voorleven. Echt innoveren is het omgaan met het niet-weten, het ontdekken wat er kan zijn: ‘experimenteren’. Overheden passen zich aan om vernieuwende mogelijkheden echte kansen te geven. Samenhang en versterking vinden plaats door slim gebruik van de kennis van complexe systemen.

Er is een gezamenlijk toekomstperspectief ofwel ‘stip op de horizon’
Bijdragende organisaties werken samen aan beelden van de veerkrachtige, duurzame en inclusieve toekomst en presenteren die aan de samenleving.

De fundamentele keuze voor een duurzame inclusieve samenleving is opgenomen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.
Zowel op de verschillende domeinen van de samenleving als overstijgend en procesmatig worden de bakens verzet naar nieuwe manieren van werken door overheid en samenleving.

Er worden voorzieningen opgericht om het transitieproces te versnellen, te verankeren en inclusief te laten zijn voor de hele Nederlandse bevolking.
Mogelijke uitvoeringsvormen, ingericht door het nieuwe kabinet, zijn een Ministerie van de Toekomst, dat zorg draagt voor verduurzaming van werkvelden en processen, en een Burgerberaad naar voorbeeld van EU G1000, met alle geledingen van de samenleving, die mede richting geeft aan het beleid. In beide gremia is nadrukkelijk ruimte voor visionairs en pioniers als wegwijzers naar de toekomst.